Mokestis už aplinkos teršimą

Pagrindinis teisės aktas – Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (toliau – Įstatymas), 1999 m. gegužės 13 d. VIII-1183

Mokesčio mokėtojai:

 1. Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių moka aplinką teršiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka privalo turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba taršos leidimą, kuriuose nustatyti teršalų išmetimo į aplinką normatyvai.
 2. Mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių moka fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys aplinką iš ūkinei komercinei veiklai naudojamų mobilių taršos šaltinių.
 3. Mokestį už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis moka gaminių gamintojai ir importuotojai.
 4. Mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis moka sąvartyno operatorius.

Mokesčio objektas:

 1. Išmetami į aplinką teršalai;
 2. Įstatymo 3 priedėlyje nurodyti gaminiai, kurie nėra bet kokio kito pagaminto ar įvežto (importuoto) į Lietuvos Respublikos teritoriją gaminio sudedamoji dalis, be kurios gaminys negali būti naudojamas pagal paskirtį;
 3. Pripildyta pakuotė, nurodyta Įstatymo 4 priedėlyje;
 4. Sąvartyne šalinamos atliekos, nurodytos šio Įstatymo 7 priedėlyje.

Mokesčio tarifai:

 1. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių tarifai, pateikti Įstatymo 1 priedėlyje, nustatomi vienai teršalų tonai. Stacionarių taršos šaltinių išmetamiems į aplinką teršalams, kuriems nustatytas laikinai leistinos taršos normatyvas, tarifai, nustatyti Įstatymo 1 priedėlyje, didinami taikant koeficientą 1,2.
 2. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai vienai tonai sunaudotų degalų, o oro transporto priemonėms – pakilimo ir nusileidimo ciklui pateikti šio Įstatymo 5 priedėlyje. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai, atsižvelgiant į taršos šaltinio technines savybes, yra koreguojami (mažinami ar didinami) taikant Vyriausybės arba jos įgaliotų institucijų nustatytus koeficientus.
 3. Apmokestinamųjų gaminių mokesčio tarifai pateikti Įstatymo 3 priedėlyje.
 4. Apmokestinamosios pakuotės mokesčio tarifai pateikti Įstatymo 4 priedėlyje.
 5. Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis tarifai pateikti Įstatymo 7 priedėlyje. Mokestis už aplinkos teršimą, taikant didesnį tarifą, apskaičiuojamas nuslėptą sąvartyne pašalintų atliekų kiekį dauginant iš tarifo, nurodyto šio Įstatymo 7 priedėlyje, ir koeficiento 2.

Mokestinis laikotarpis – Mokesčio už aplinkos teršimą mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

Pagrindinės lengvatos ir išimtys:

 1. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių atleidžiami:
  1. fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, kuriose įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos;
  2. fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojamų žemės ūkio veiklai, jei jų pajamos iš šios veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų;
  3. fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, ir savo veikloje naudoja asmenines transporto priemones;
  4. fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojančių nustatytus standartus atitinkančius biodegalus, ir pateikę biodegalų sunaudojimą patvirtinančius dokumentus.
 2. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių yra atleidžiami:
  1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę biokuro sunaudojimą patvirtinančius dokumentus, už išmetamus į atmosferą teršalus, susidarančius naudojant biokurą;
  2. Fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendinantys aplinkosaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionarių taršos šaltinių ne mažiau kaip 5 procentais skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leistinos taršos normatyvo, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atleidžiami nuo mokesčio už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 5 procentais, išskyrus atvejus, kai priemonei įgyvendinti yra naudojamos valstybės biudžeto lėšos, taip pat kai įgyvendinamos aplinkosaugos priemonės yra skirtos biokurui naudoti. Atleidimas nuo mokesčio galioja ne ilgiau kaip 3 metus nuo priemonės įgyvendinimo pradžios.
 3. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis yra atleidžiami:
  1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie patys arba per trečiuosius asmenis išveža iš Lietuvos Respublikos teritorijos apmokestinamus gaminius ir (ar) į apmokestinamąją pakuotę įpakuotus gaminius, už tokį apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės kiekį, koks buvo išvežtas iš Lietuvos Respublikos teritorijos per mokestinį laikotarpį, Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka pateikus dokumentus, patvirtinančius išvežtą iš Lietuvos Respublikos teritorijos apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės kiekį.
  2. Gamintojai ir importuotojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis už tą gaminių ir (ar) pakuotės kiekį, kuris proporcingas įvykdytos Vyriausybės nustatytos gaminių ir (ar) pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties daliai. Norėdami pasinaudoti šia mokesčio lengvata, gamintojai ir importuotojai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šių gaminių ar pakuotės atliekų perdirbtą ar panaudotą energijai gauti kiekį.
 4. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis atleidžiami tie gamintojai ir importuotojai, kurie per mokestinį laikotarpį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių ir tvarkantys pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą aplinkos ministro nustatyta tvarka.
 5. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis atleidžiami sąvartynų operatoriai už pašalintas fosfogipso atliekas ir pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamas po pavojingųjų atliekų deginimo susidariusias pavojingąsias atliekas (dugno ir lakiuosius pelenus).

Deklaravimas ir sumokėjimas:

Mokestis už aplinkos teršimą sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracija pateikiama ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos teritorinei Valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre.

Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų formos patvirtintos VMI prie FM viršininko ir LR aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658 (Žin., 2008, Nr. 145-5844):

 1. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaruojamas pildant deklaracijos FR0521 formą;
 2. Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaruojamas pildant deklaracijos FR0522 formą;
 3. Mokestis už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaruojamas pildant deklaracijos FR0523 formą;
 4. Mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaruojamas pildant deklaracijos FR0524 formą.

Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracija KIT717 ir jos užpildymo taisyklės patvirtintos LR aplinkos ministro ir VMI prie FM viršininko 2015 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-5/VA-1.

VMI mokėjimų duomenys:

Kiti ypatumai:

Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių mokamas už faktiškai per mokestinį laikotarpį išmestą į aplinką teršalų kiekį.

Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių (išskyrus oro transporto priemones) — už sunaudotą per mokestinį laikotarpį degalų kiekį, už teršimą iš oro transporto priemonių — už pakilimo ir nusileidimo ciklų skaičių.

Mokestis už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis mokamas pagal faktiškai per mokestinį laikotarpį tiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės kiekį.

Mokestis už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis mokamas pagal faktiškai per mokestinį laikotarpį sąvartyne pašalintų atliekų kiekį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.