Regitros paslaugų kainoraštis

1 komentaras
MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMO PASLAUGŲ KAINOS
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugos kaina, eurais
Priekabos(O1 klasė) Priekabos (O2-O4 klasės) Motociklai, mopedai, keturračiai, lengvieji keturračiai (L kategorija), galingieji keturračiai Lengvieji, krovininiai automobiliai, autobusai (M, N kategorijos)
1. Motorinės transporto priemonės ar jos priekabos (toliau – transporto priemonė) įregistravimas, išduodant transporto priemonės registracijos dokumentą:        
1.1. pirmą kartą įregistruojant Lietuvos Respublikoje transporto priemonę, kuri yra nauja, neregistruota ir įsigyta iš jos gamintojo arba jo prekybos atstovo, sudariusio sutartį su valstybės įmone „Regitra“ dėl tokių transporto priemonių duomenų teikimo 3,48 5,50 10,43 14,48
1.2. pirmą kartą įregistruojant Lietuvos Respublikoje kitas transporto priemones 2,90 4,63 8,98 12,45
1.3. pakartotinis transporto priemonės įregistravimas Lietuvos Respublikoje, kai transporto priemonė po išregistravimo Lietuvos Respublikoje nebuvo įregistruota užsienyje 2,32 4,05 7,53 10,14
2. Pakartotinis transporto priemonės įregistravimas Lietuvos Respublikoje (neišduodant naujo transporto priemonės registracijos dokumento), kai transporto priemonė po išregistravimo Lietuvos Respublikoje nebuvo įregistruota užsienyje 1,45 3,18 6,66 9,27
3. Transporto priemonės registravimo duomenų keitimas:        
3.1. pasikeitusio transporto priemonės savininko (valdytojo) duomenų registravimas, kai kreipiasi buvusio transporto priemonės savininko (valdytojo) vardu veikiantis pareiškėjas 1,74 1,74 2,32 2,90
3.2. kitais transporto priemonių registravimo duomenų keitimo atvejais:        
3.2.1. išduodant transporto priemonės registracijos dokumentą 2,61 4,63 8,40 11,30
3.2.2.. neišduodant transporto priemonės registracijos dokumento 1,74 3,77 7,53 10,43
4. Transporto priemonės tapatumo nustatymas:        
4.1. pirmą kartą Lietuvos Respublikoje neterminuotai arba laikinai įregistruojant transporto priemonę 3,77 6,08 11,58 15,35
4.2. kitais transporto priemonės registravimo atvejais 2,32 2,32 4,05 6,08
5. Transporto priemonės išregistravimas transporto priemonės savininko (valdytojo) pageidavimu:        
5.1. baigus transporto priemonės eksploatavimą 1,74 1,74 2,32 2,90
5.2. kitais transporto priemonės išregistravimo atvejais 2,32 2,32 3,19 4,92
6. Anksčiau skirto valstybinio registracijos numerio pakartotinis priskyrimas transporto priemonės savininko (valdytojo) pageidavimu 6,66 6,66 6,66 6,66
             

Pastabos:

 

 1. 1. Transporto priemonių kategorijos ir klasės nurodytos pagalMotorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479„Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“.
 1. 2. Į transporto priemonės registravimo paslaugos kainą neįskaičiuota valstybinio registracijos numerio ženklų išdavimo kaina.
 1. 3. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro arba kitų duomenų teikėjų pateiktų duomenų, informacijos pagrindu leidimas transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdomas arba leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymas panaikinamas nemokamai.
 1. 4. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro arba kitų duomenų teikėjų pateiktų duomenų, informacijos pagrindu (nesikreipiant pareiškėjui)transporto priemonė išregistruojama nemokamai.
 1. 5. Už transporto priemonių(Ml klasė), kurių valdytojai yra neįgalūs(iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidai), netekę darbingumo arba kuriems yra nustatyti specialieji poreikiai, registravimo paslaugas, nurodytas Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo paslaugų kainoraščio (toliau – registravimo paslaugų kainoraštis) 1–5 punktuose, nustatomos šios nuolaidos (kartą per 3 metus):

 

Invalidumo grupė I gr. II gr. III gr.
Netektas darbingumas (%) 75–100 60–70 45–55
Neįgalumo lygis sunkus vidutinis lengvas
Specialiųjų poreikių lygis didelis vidutinis nedidelis
Nuolaida registravimo paslaugoms (%) 90 75 50

 

 1. 6. Paklausimo, kuriuo užsienio juridinių asmenų prašoma pateikti informaciją apie transporto priemonės statusą jos kilmės šalyje, parengimo ir išsiuntimoarba transporto priemonės statuso tikrinimo tarptautinėse transporto priemonių duomenų bazėse (kai duomenys teikiami atlygintinai)kaina – 17,38 euro.
 1. 7. Transporto priemonių duomenų teikimo sutarties, sudarytos tarp jų gamintojų arba jų prekybos atstovų ir valstybės įmonės „Regitra“, administravimo kaina – 21,72 euro.
 1. 8. Teikiant registravimo paslaugų kainoraščio 1, 2, 3 ir 5 punktuose nurodytas transporto priemonių registravimo paslaugas elektroninėje erdvėje, paslaugų kaina mažinama 20 proc.Gauta suma suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kableliopagal matematines skaičių apvalinimo taisykles.
 1. 9Archyve saugomo viso ar dalies dokumentų rinkinio, suformuoto vykdant transporto priemonės registravimo operaciją, kopijų parengimo ir išdavimo kaina – 1,45 euro.

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ EGZAMINAVIMO PASLAUGŲ KAINOS
Paslauga Kaina (Eur)
Teorinių žinių patikrinimas 10,14
Kategorijos Kaina su „Regitros“ transporto priemone
(Eur)
Kaina su savo transporto priemone
(Eur)
A, A1, A2 53,90 23,90
B 31 16,80*
B (96)** 16,80
B1 (automobilis su kėbulu) 16,80
B1 (vairuojama kaip motociklas) 23,90
C 61,80 16,80
CE 66,80 16,80
BE, C1, C1E, D1, D1E, D, DE, T 16,80

* – tik laikant su fizinei negaliai pritaikyta transporto priemone
** – B kategorijos transporto priemonė, sujungta su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė nei 750 kg, o junginio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, bet ne didesnė nei 4 250 kg

Jei laikyti egzaminą užsiregistravote su „Regitros“ transporto priemone, tačiau persigalvojote ir į egzaminą atvykote su nuosava, tuomet Jums reikės „Regitrai“ sumokėti nuomos kainą už Jums saugotą transporto priemonę.

Jei praktikos egzamino su „Regitros“ transporto priemone neišlaikėte aikštelėje, A, A1, A2 kategorijų egzamino kaina – 31,80 Eur, C kategorijos – 39,30 Eur, o CE kategorijos – 41,80 Eur. Tuo atveju, jei egzamino neišlaikėte aikštelėje su savo transporto priemone, reikės sumokėti visą egzamino kainą, kuri nurodyta praktikos egzamino kainoraštyje.

Jei laiku neatvykote į praktikos egzaminą ar atvykote, tačiau neįvykdėte sąlygų egzaminui laikyti (nepateikėte visų reikiamų dokumentų, nepasirūpinote tinkama motociklininko apranga ir kt.), pakartotinai laikyti egzaminą galite ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų. Jei pageidaujate egzaminą laikyti anksčiau nurodyto termino, turite sumokėti už praktikos egzaminą, į kurį neatvykote, visą kainą.


MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO ŽENKLŲ IŠDAVIMO PASLAUGŲ KAINOS
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugos kaina, eurais už vieną plokštelę (lentelę) / rinkinį
1. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų (toliau – transporto priemonės) valstybinio registracijos numerio ženklų (toliau – numerio ženklai) arba lentelės su valstybiniu registracijos numeriu išdavimas 3,60 / 7,20
2. Iš Lietuvos Respublikos išvežamoms transporto priemonėms ženklinti skirtų numerio ženklų išdavimas 4,63 / 9,26

Pastabos:

 1. 1. Keičiant numerio ženklus su Lietuvos Respublikos simbolika į tapačius numerio ženklus su Europos Sąjungos simbolika, taip pat keičiant vieno formato numerio ženklus į kito formato numerio ženklus arba išduodant numerio ženklo plokštelės dublikatą, numerio ženklus vietoj sugadintų, valstybės įmonės „Regitra“ sunaikintų ar susidėvėjusių numerio ženklų, taikomos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų valstybinio registracijos numerio ženklų išdavimo paslaugų kainoraščio (toliau – numerio ženklų išdavimo paslaugų kainoraštis)1 punkte nurodytos numerio ženklų išdavimo kainos.
 1. 2. Numerio ženklų išdavimo paslaugųkainoraščio 1 pastaboje nurodytų numerio ženklų pakeitimo ar išdavimo duomenų tvarkymo bei prašymo dėl lentelės su valstybiniu numeriu išdavimo duomenų tvarkymo kaina – 6,66 euro. Teikiant prašymą dėl lentelės su valstybiniu numeriu išdavimo duomenų tvarkymo elektroninėje erdvėje, paslaugos kaina – 5,33 euro.
 1. 3. Už numerio ženklų išdavimo paslaugų kainoraščio1 punkte nurodytų numerio ženklųišdavimą (kartą per 3 metus) transporto priemonių (Ml klasė) valdytojams, kurie yra neįgalūs (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidai), netekę darbingumo arba kuriems yra nustatyti specialieji poreikiai, nustatomos šios nuolaidos:
Invalidumo grupė I gr. II gr. III gr.
Netektas darbingumas (%) 75–100 60–70 45–55
Neįgalumo lygis sunkus vidutinis lengvas
Specialiųjų poreikių lygis didelis vidutinis nedidelis
Nuolaida numerio ženklų išdavimo paslaugoms (%) 90 75 50

 

 1. 4. Numerio ženklų ir (ar) registracijos dokumentų saugojimo kaina – 6,66 euro.
 1. 5. Laikinai registruojamoms transporto priemonėms ženklinti skirtuose numerio ženkluose galiojimo termino (transporto priemonės registracijos) žymos arba jos pakeitimo kaina – 0,85 euro už vienetą, 1,35 euro – už du vienetus vienai transporto priemonei.
 1. 6. Laikinųjų numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, savivaldžių automobilių bandymams, ženklinti, naudojimo apskaitos tvarkymo iki dvejų metų valstybės įmonės „Regitra“ programinėmis priemonėmis centralizuotoje informacinėje sistemoje kaina – 23,20 euro (už vieną laikinųjų numerio ženklų rinkinį).
   
Išskirtiniai numerio ženklai
Eil. Nr. Išskirtiniai numerio ženklai: Vienos plokštelės kaina (Eur) Rinkinio kaina (Eur)
1. Pasirenkami iš jau pagamintų 35
2. I grupei priskiriamo numerio derinys* 700
3. II grupei priskiriamo numerio derinys* 350
4. III grupei priskiriamo numerio derinys* 150
5. IV grupei priskiriamo numerio derinys* 50
6. Vardiniai 2500

 

PASTABA. Aukščiau nurodytos tik numerio ženklų plokštelių išdavimo kainos be kitų paslaugų administravimo mokesčių (registracijos liudijimo išdavimo, duomenų tvarkymo** ir kt.). Su išsamesniu numerio ženklų kainoraščiu galite susipažinti ČIA.

* Numerio ženklų aprašymus rasite ČIA.

** Keičiant numerio ženklų formatą / simboliką, užsakant numerio ženklo dublikatą, naujus numerius vietoj sugadintų / sunaikintų arba lentelę vežamiems dviračiams žymėti papildomai taikomas duomenų tvarkymo mokestis – 6.66 Eur.

Specialieji numerio ženklai
Eil. Nr. Specialieji numerio ženklai: Vienos plokštelės kaina (Eur) Rinkinio kaina (Eur)
1. Taksi 3,60* 7,20
2. Elektromobiliams 3,60* 7,20
3. Istoriniai 3,60* 7,20
4. Diplomatiniai 3,60* 7,20
5. Prekybiniai 3,60* 7,20
6. Tranzitiniai 4,63 9,26

 

PASTABA. Aukščiau nurodytos tik numerio ženklų plokštelių išdavimo kainos be kitų paslaugų administravimo mokesčių (registracijos liudijimo išdavimo, duomenų tvarkymo** ir kt.). Su išsamesniu numerio ženklų kainoraščiu galite susipažinti ČIA.

* Numerio ženklo dublikatas, kuris gali būti išduodamas tik vieną kartą.

** Keičiant numerio ženklų formatą / simboliką, užsakant numerio ženklo dublikatą, naujus numerius vietoj sugadintų / sunaikintų arba lentelę vežamiems dviračiams žymėti papildomai taikomas duomenų tvarkymo mokestis – 6.66 Eur.


VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO PASLAUGŲ KAINORAŠTIS
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur)
1. Vairuotojo pažymėjimo išdavimas (per 10 darbo dienų) 14,19
2. Vairuotojo pažymėjimo išdavimas skubos tvarka:  
2.1. per 1 darbo dieną 37,36
2.2. per 3 darbo dienas 22,88
3. Tarptautinio vairuotojo pažymėjimo išdavimas 8,00
4. Teisės vairuoti transporto priemones grąžinimas 3,50
5. Vairuotojo pažymėjimo pristatymas per kurjerį 3,40
6. Vairuotojo pažymėjimo pristatymas į siuntų savitarnos terminalą 2,70

1 komentaras. Leave new

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.