Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Komentarų: 0

Parengė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM Paslaugų mokesčių mokėtojams departamentas


Iki vasario 17 d. (nes vasario 15 d. yra ne darbo diena) 


 

 Pelno mokestis prie pajamų šaltinio

 1. Pateikiama tinkamai užpildyta užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2002 02 08 įsakymu Nr. 40 „Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (2014 12 15 įsakymo Nr. VA–187 redakcija).

Deklaraciją pildo ir AVMI turi pateikti pelno mokestį išskaičiuojantys asmenys, kurie LR pelno mokesčio nustatyta tvarka nuo užsienio vienetams išmokėtų sumų išskaičiuoja pelno mokestį. Deklaraciją taip pat teikia užsienio vienetas, gavęs pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą, už Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio nekilnojamojo turto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn arba už tokio turto nuomą, jeigu tokias pajamas jis gauna ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje, ir tokios pajamos yra gaunamos iš nenuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo arba iš kito užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje.

 1. Sumokamas 2015 m. sausio mėnesio pelno mokestis.

 Įmokos kodas:

1001 – Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami mokesčiai, mokami vienu įmokos kodu


  Akcizai

 1. AVMI pateikiama tinkamai užpildyta akcizų deklaracijos FR0630 forma ir jos priedai, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 05 26 įsakymu Nr. VA–106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Pastaba:

Laikinai registruotas gavėjas ir/ar kiti Akcizų įstatyme nurodyti asmenys, kuriems nustatyta prievolė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių atgabenimo į Lietuvos Respubliką dienos AVMI, kurios veiklos teritorijoje jis yra įsiregistravęs mokesčių mokėtoju, privalo pateikti tinkamai užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir jos priedus.

 1. Sumokami akcizai:
 • 2015 m. sausio mėnesio;
 • 2015 m. sausio mėnesio trečiojo dešimtadienio;
 • 2015 m. vasario mėnesio pirmojo dešimtadienio.

Įmokų kodai:

1001 – Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami mokesčiai, mokami vienu įmokos kodu

4811 – Akcizai už mokestinio laikotarpio dešimtadienius


Gyventojų pajamų mokestis

 1. Pateikiama tinkamai užpildyta Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 forma ir jos FR0573A formos bei FR0573U formos priedai. Šios formos patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 07 26 įsakymu Nr. VA-145 „Dėl Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Tinkamai užpildyta deklaracijos FR0573 forma ir jos priedų FR0573A bei RF0573U formas privalo teikti per 2014 m. mokestinį laikotarpį išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, išmokėję Lietuvos vienetai, užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje ir nuolatiniai Lietuvos gyventojai.

 1. Mokestį išskaičiuojantys asmenys, išmokėję gyventojams išmokas, pagal gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, AVMI, kurios veiklos teritorijoje yra registruoti, turi pateikti tinkamai užpildytą sausio mėnesio Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formą ir jos priedus. Deklaracijos forma ir jos priedai patvirtinti VMI prie FM viršininko 2004 01 15 įsakymu Nr. VA-7 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.
 2. Vadovaujantis, VMI prie FM viršininko 2004 02 10 įsakymu Nr. VA-15 „Dėl Duomenų, susijusių su gyventojų pajamų mokesčio grąžinimu, surinkimo taisyklių patvirtinimo“ pateikiamos:
 • FR0611 forma „Duomenys apie sumokėtas gyvybės draudimo įmokas“ (elektroninis dokumentas), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 02 10 įsakymu Nr. VA-15 „Dėl Duomenų, susijusių su gyventojų pajamų mokesčio grąžinimu, surinkimo taisyklių patvirtinimo“;
 • FR0612 forma „Duomenys apie sumokėtas palūkanas už suteiktas paskolas gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti“ (elektroninis dokumentas), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2008 12 18 įsakymu Nr. VA-65 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti FR0612 formos ir jos papildomo lapo FR0612P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“;
 • FR0613 forma „Duomenys apie už studijas sumokėtas įmokas“ (elektroninis dokumentas), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2008 12 18 įsakymu Nr. VA-67 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų už studijas ir/ar profesinį mokymą sumokėtas įmokas FR0613 formos ir jos papildomo lapo FR0613P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“;
 • FR0614 forma „Duomenys apie studijų įmokoms mokėti skirtas paskolas“ (elektroninis dokumentas), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2008 12 18 įsakymu Nr. VA-68 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų grąžintas paskolas (jų dalis), skirtas išlaidoms už studijas ir/ar profesinį mokymą padengti, FR0614 formos ir jos papildomo lapo FR0614P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“;
 • FR0615 forma „Duomenys apie nuolatinių Lietuvos gyventojų per praėjusius metus sumokėtas įmokas į papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus“ (elektroninis dokumentas), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2008 12 18 įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus FR0615 formos ir jos papildomo lapo FR0615P formos pildymo bei teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“.

Duomenų teikėjo atstovas, atsakingas už duomenų pateikimą, teikdamas duomenis, turi naudotis VMI interneto svetainėje (https://www.vmi.lt/) specialiai tam skirta aplikacija.

 1. Jei mokestį išskaičiuojantis asmuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias atitinkamo mėnesio mokestinio laikotarpio išmokas moka dalimis ir per tą mėnesį išmoka visą išmoką, tai mokestį išskaičiuojantis asmuo privalo išskaičiuotą pajamų mokestį sumokėti į biudžetą iki to mėnesio 15 d., jeigu paskutinė išmokos dalis išmokėta iki to mėnesio 15 d.

Įmokų kodai:

1311 – gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų

1411 – gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų (išskyrus turto pardavimo pajamas)

1421 – gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių to mokestinio laikotarpio A klasės turto pardavimo pajamų


Įmokos į Garantinį fondą

Darbdaviai, nurodyti Garantinio fondo įstatymo 2 str. 4 dalies 1 ir 2 punktuose, sumoka įmokas į Garantinį fondą – 0,2 proc. darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos).

Įmokos į Garantinį fondą skaičiuojamos ir mokamos nuo tos dienos, už kurią darbuotojams pradedamas skaičiuoti darbo užmokestis. Įmokos mokamos kartą per mėnesį, tačiau iki 50 Eur per metus dydžio įmokos gali būti mokamos kartą per metus, nuo 51 iki 100 Eurdu kartus per metus.

Įmokos sumokamos ne vėliau kaip per 15 dienų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Kai įmokos mokamos kartą per metus, ataskaitinio laikotarpio pabaiga laikoma gruodžio 31 d., kai mokamos du kartus per metus – birželio 30 d. ir gruodžio 31 d.

Įmokos kodas:

1961 – įmokos į Garantinį fondą


Privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų

 1. Pateikiama tinkamai užpildyta Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 forma. Forma ir jos pildymo bei pateikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2003 06 23 įsakymu Nr.V–179 „Dėl Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“.
 2. Sumokami 2015 m. sausio mėnesio privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų.

Įmokos kodas:

1001 – Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami mokesčiai, mokami vienu įmokos kodu


Iki vasario 20 d. 


 

 Pridėtinės vertės mokestis

Avansinis PVM mokėjimas

PVM mokėtojai, kuriems pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 str. 2 dalies nuostatas atsiranda prievolė mokėti avansinius PVM mokėjimus, avansinius PVM mokėjimus moka, jeigu jų vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 kalendorinių paeiliui einančių mėnesių laikotarpį viršijo 3 mln. Eur.

Įmokos kodas:

1001 – Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami mokesčiai, mokami vienu įmokos kodu


Iki vasario 25 d. 


 

Pridėtinės vertės mokestis

 1. Pateikiama 2015 m. sausio mėnesio PVM deklaracija (FR0600 forma).

AVMI pagal įregistravimo mokesčių mokėtoju vietą pateikiama užpildyta PVM deklaracija, kurios FR0600 forma patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 03 01 įsakymu Nr. VA–29 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“.

 1. Sumokamas 2015 m. sausio mėnesio PVM.

Įmokos kodas:

1001 – Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami mokesčiai, mokami vienu įmokos kodu


Pranešimo apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimas

Vadovaujantis Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymu prekybos įmonės kurių pajamos per paskutinius ataskaitinius metus yra 2,9 mln. Eur arba daugiau ir žemės ūkio produktų perdirbimo įmonės, kiti ūkio ir viešieji subjektai, superkantys žemės ūkio produktus apdoroti, apdirbti, perdirbti, naudoti savo ūkio reikmėms ar maitinimo poreikiams tenkinti ir (arba) parduoti ir kurių pajamos per paskutinius ataskaitinius metus yra 0,87 mln. Eur arba daugiau, kas mėnesį iki kito mėnesio 25 d. privalo tinkamai užpildyti Pranešimo apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams FR1070 formą, patvirtintą VMI prie FM viršininko 2009 10 13 įsakymu Nr. VA–65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“, ir pateikti ją atitinkamai AVMI.


Prekių tiekimo ir/ar paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaita

AVMI pagal įregistravimo mokesčių mokėtoju vietą pateikiama tinkamai užpildyta Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 forma, patvirtinta 2004 03 12 įsakymu Nr. VA–34 „Dėl prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos formos ir jos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“.

Ataskaitas privalo pateikti Lietuvos Respublikoje PVM mokėtojais įregistruoti asmenys, kurie ataskaitinį laikotarpį tiekė prekes ir/ar teikė paslaugas į kitas ES valstybes nares kitų ES valstybių narių PVM mokėtojams Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos FR0564 versija 03 formos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių 4.1 – 4.4 punktuose nurodytais atvejais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.