Pelno mokestis

Komentarų: 0

Pagrindinis teisės aktas – Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas (toliau – PMĮ)

Mokesčio mokėtojai:

 • Lietuvos vienetas;
 • Užsienio vienetas.

Mokesčio objektas:

Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra visos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos  Respublikoje  ir ne Lietuvos Respublikoje:

 • uždirbtos Lietuvos Respublikoje;
 • uždirbtos užsienyje.

Į Lietuvos  vieneto pajamas taip pat įskaitomos pozityviosios pajamos PMĮ 39 straipsnyje nustatyta tvarka. Į Lietuvos vieneto (Europos ekonominių interesų grupės dalyvio) pajamas taip pat įskaitomos tos Europos ekonominių interesų grupės pajamos šio Įstatymo 39straipsnyje nustatyta tvarka.

Mokesčio bazei nepriskiriamos Lietuvos vieneto per nuolatines buveines, esančias Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (DAIS), vykdomos veiklos pajamos, jeigu per šias nuolatines buveines vykdomos veiklos pajamos nustatyta tvarka apmokestinamos pelno mokesčiu (ar jam tapačiu mokesčiu) tose valstybėse.

Užsienio vieneto mokesčio bazė:

 • užsienio vieneto per nuolatines buveines Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomos veiklos pajamos,
 • per nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje uždirbtos tarptautinių telekomunikacijų pajamos bei 50 procentų transportavimo, kuris prasideda Lietuvos Respublikos teritorijoje ir baigiasi užsienyje arba prasideda užsienyje ir baigiasi Lietuvos Respublikos teritorijoje, pajamų ir
 • užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, priskiriamos toms nuolatinėms buveinėms Lietuvos Respublikoje tuo atveju, kai tos pajamos susijusios su užsienio vieneto veikla per nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje;
 • užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje (PMĮ 4 str. 4 dalis).

Apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus. Atskaitymų, susijusių su pajamų uždirbimu per nuolatines buveines, tvarka nustatyta LR Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 321.

Fiksuoto pelno mokesčio bazė apskaičiuojama pagal PMĮ 382 str. nuostatas, atsižvelgiant į kiekvienam 100 jūrų laivo naudingosios talpos vienetų taikomą fiksuotą dienos sumą ir laivybos vieneto mokestinio laikotarpio dienų skaičių.

Mokesčio tarifai:

15 proc. mokesčio tarifu apmokestinama:

 • Lietuvos vieneto ir nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas;
 • pajamos iš paskirstytojo pelno;
 • gauta parama, panaudota ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paramos paskirtį (be atskaitymų);
 • iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gautos paramos dalis, viršijanti 250 MGL dydžio sumą (be atskaitymų);
 • laivybos vienetų fiksuota pelno mokesčio bazė (be jokių atskaitymų).

5 proc. mokesčio tarifas taikomas apmokestinamajam pelnui:

 1. vienetų, kuriuose:
 • vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų.

Ši taisyklė netaikoma, kai bendras darbuotojų skaičius ir bendros metinės pajamos viršija nustatytus apribojimus, t. y. 10 darbuotojų ir 300 000 eurų metinių pajamų, šiems vienetams:

 • individualioms įmonėms, kurių savininkai ar jų šeimos nariai yra ir kitų individualių įmonių savininkai;
 • individualioms įmonėms, kurių savininkas ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną kitame vienete valdo daugiau kaip 50 proc., t. y. 50,01 proc. ir daugiau, akcijų (dalių, pajų).
 • vienetams, kuriuose tas pats dalyvis (akcininkas, narys ar pajininkas) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc., t. y. 50,01 proc. ir daugiau, akcijų (dalių, pajų).
 • vienetams, kuriuose tie patys dalyviai (akcininkai, nariai ar pajininkai) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną kartu valdo daugiau kaip 50 proc., t. y. 50,01 proc. ir daugiau, akcijų (dalių, pajų).
 1. kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 procentų pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus.
 2. pagal PMĮ 5 str. 7 dalį, iš paties mokesčio mokėtojo (Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių) vykdomoje mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų (įskaitant honorarus ir kompensacijas už pažeistas intelektinės nuosavybės teises) pagal nustatytą formulę apskaičiuota apmokestinamojo pelno dalis apmokestinama taikant 5 procentų mokesčio tarifą, jeigu:
 • pajamas iš minėto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gauna tik jį sukūręs Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė ir tik jie dėl minėtų pajamų uždirbimo patiria visas išlaidas ir
 • turtas yra pagal autorių teisę saugoma kompiuterio programa ar patentabilumo kriterijus (naujumas, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas) atitinkantis išradimas, apsaugotas Europos patentų tarnybos, Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išduotais patentais  ar papildomos apsaugos liudijimais.

Nuostoliai, patirti dėl MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, apskaičiuoti pagal PMĮ 5 str. 9 dalyje nustatytą formulę, atskaitomi tik iš tos pačios veiklos gauto apmokestinamojo pelno.

0 proc. mokesčio tarifas taikomas naujai įregistruotam vienetui už pirmąjį mokestinį laikotarpį, jeigu:

 • per pirmą mokestinį laikotarpį vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir pirmo mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų bei dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį:
 1. vieneto veikla nėra sustabdoma,
 2. vienetas nėra likviduojamas,
 3. reorganizuojamas ir
 4. vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.

Ši taisyklė netaikoma, kai bendras darbuotojų skaičius ir bendros metinės pajamos viršija nustatytus apribojimus, t. y. 10 darbuotojų ir 300 000 eurų metinių pajamų, šiems vienetams:

 • individualioms įmonėms, kurių savininkai ar jų šeimos nariai yra ir kitų individualių įmonių savininkai;
 • individualioms įmonėms, kurių savininkas ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną kitame vienete valdo daugiau kaip 50 proc., t. y. 50,01 proc. ir daugiau, akcijų (dalių, pajų).
 • vienetams, kuriuose tas pats dalyvis (akcininkas, narys ar pajininkas) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc., t. y. 50,01 proc. ir daugiau, akcijų (dalių, pajų).
 • vienetams, kuriuose tie patys dalyviai (akcininkai, nariai ar pajininkai) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną kartu valdo daugiau kaip 50 proc., t. y. 50,01 proc. ir daugiau, akcijų (dalių, pajų).

Užsienio vienetų pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje, gautos ne per jų nuolatines buveines Lietuvoje, apmokestinamos prie pajamų šaltinio taip:

 • honorarai, įskaitant PMĮ 4 str. 5 dalyje nustatytus atvejus; kompensacijų už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą pajamos apmokestinamos be atskaitymų taikant 10 proc. mokesčio tarifą (išskyrus atvejus, kai šios pajamos neapmokestinamos pagal PMĮ 371 str.);
 • pajamos už parduotą, kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje; pajamos už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą; išmokos už stebėtojų tarybos narių veiklą, pajamos iš paskirstytojo pelno – taikant 15 proc. mokesčio tarifą

(užsienio vieneto nuo pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir/ar sporto veiklą ir/ar parduotą ar kitaip perleista nuosavybėn turtą sumokėtas pelno mokestis gali būti perskaičiuojamas PMĮ 54 str. nustatyta tvarka);

 • užsienio vienetų, kurie yra įregistruoti ar kitaip organizuoti EEE valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma DAIS išvengimo sutartis, palūkanos neapmokestinamos;

užsienio vienetų, kurie nėra įregistruoti ar kitaip organizuoti EEE valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma DAIS sutartis, palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės vertybinius popierius, sukauptas ir išmokamas palūkanas už indėlius ir palūkanas už subordinuotas paskolas, kurios atitinka Lietuvos banko teisės aktais nustatytus kriterijus, apmokestinamos be atskaitymų taikant 10 proc. mokesčio tarifą.

Papildomą kredito įstaigų pelno mokestį moka pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymą veikiantys bankai, tarp jų užsienio komercinių bankų filialai, pagal Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymą veikiančios kredito unijos ir pagal Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymą veikiančios centrinės kredito unijos.

Kredito įstaigų apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus (išskyrus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudų padidintų atskaitymų sumą, apmokestinamųjų pajamų sumažinimo dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų sumą, atskaitomą suteiktos paramos sumą ir praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių, atskaitomų iš mokestinio laikotarpio pajamų, sumą), apmokestinamas taikant 5 procentų papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio tarifą.

Mokestinis laikotarpis – Mokestiniai metai. Jie sutampa su kalendoriniais metais. Mokesčių mokėtojo prašymu, atsižvelgiant į jo veiklos ypatybes, jam gali būti nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis su sąlyga, kad tas mokestinis laikotarpis lygus 12 mėnesių (PMĮ 6 str.).

Pagrindinės lengvatos ir išimtys:

Iki atskiro Seimo sprendimo, mažesniu pelno mokesčiu apmokestinamas šių vienetų apmokestinamasis pelnas:

 • Juridinių asmenų, kurių pajamos už pačių pagamintą produkciją sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gautų pajamų ir kuriuose dirba riboto darbingumo asmenys, mažina apskaičiuotą pelno mokestį PMĮ 58 str. 16 d. 3 punkte nustatyta tvarka (apskaičiuota pelno mokesčio suma, atsižvelgiant į riboto darbingumo asmenų dalį tarp visų dirbančiųjų asmenų, atitinkamai mažinama 25 proc., 50 proc., 75 proc. arba 100 proc.).

Iki  2018-01-01 Laisvojoje ekonominėje zonoje įregistruotoms įmonėms

 • Pagal PMĮ 58 str. 16 dalies 1 punktą iki 2018-01-01 įregistruota laisvosios ekonominės zonos įmonė, kurioje kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 milijono eurų sumą, 6 mokestinius laikotarpius, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio, o kitais 10 mokestinių laikotarpių jai taikomas 50 procentų sumažintas pelno mokesčio tarifas. Lengvata gali būti taikoma tik tuo atveju, kai ne mažiau kaip 75 procentus atitinkamo mokestinio laikotarpio zonos įmonės pajamų sudaro pajamos iš zonoje vykdomos prekių gamybos, apdirbimo, perdirbimo, sandėliavimo veiklos, orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybos, orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros, su orlaivių techniniu aptarnavimu ir remontu susijusios veiklos (elektroninės ir optinės įrangos remonto, techninio tikrinimo ir analizės), kompiuterių programavimo veiklos, kompiuterių konsultacinės veiklos, kompiuterinės įrangos tvarkybos, kitos informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veiklos, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos, užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veiklos, didmeninės prekybos zonoje sandėliuojamomis prekėmis ir (arba) teikiamų paslaugų, susijusių su minėtomis zonoje vykdomos veiklos rūšimis (zonoje pagamintų, apdirbtų, perdirbtų ar sandėliuojamų, taip pat zonoje vykdomai gamybai, apdirbimui ar perdirbimui reikalingų prekių transportavimo, aptarnavimo, statybos zonos teritorijoje ir kitų su minėtomis veiklomis susijusių paslaugų). Šioje dalyje nustatyta lengvata gali būti pritaikyta tik tuo atveju, kai laisvosios ekonominės zonos įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį. Jeigu nesibaigus šioje dalyje nustatytam lengvatos taikymo terminui kapitalo investicijų suma sumažėja ir nebesiekia 1 milijono eurų, lengvatos taikymas sustabdomas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicijos suma taip sumažėjo, ir gali būti atnaujintas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicija vėl pasiekia 1 milijoną eurų. Nustatyta lengvata jokiais atvejais negali būti taikoma kredito įstaigoms ir draudimo įmonėms;
 • Pagal PMĮ 58 str. 16 dalies 2 punktą iki 2018-01-01 įregistruota laisvosios ekonominės zonos įmonė, kurios vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais ne mažesnis kaip 20 ir kurioje kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 šimto tūkstančių eurų sumą, 6 mokestinius laikotarpius, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio, o kitais 10 mokestinių laikotarpių jai taikomas 50 procentų sumažintas pelno mokesčio tarifas. Lengvata gali būti taikoma tik tuo atveju, kai ne mažiau kaip 75 procentus atitinkamo mokestinio laikotarpio zonos įmonės pajamų sudaro pajamos iš zonoje vykdomos apskaitos, buhalterijos ir konsultacinės veiklos (išskyrus auditą, sąskaitų ekspertizės ir teisingumo paliudijimą), įstaigų administracinės ir aptarnavimo veiklos, žmogiškųjų išteklių veiklos, architektūros ir inžinerijos ir su ja susijusių techninių konsultacijų veiklos (išskyrus statybos darbų kontrolę, vietovės nuotraukų darymą). Šioje dalyje nustatyta lengvata gali būti pritaikyta tik tuo atveju, kai laisvosios ekonominės zonos įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį. Jeigu nesibaigus šioje dalyje nustatytam lengvatos taikymo terminui kapitalo investicijų suma sumažėja ir nebesiekia 1 šimto tūkstančių eurų ir (arba) vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais tampa mažesnis kaip 20, lengvatos taikymas sustabdomas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicijos suma ir (arba) vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais taip sumažėjo, ir gali būti atnaujintas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicija vėl pasiekia 1 šimto tūkstančių eurų ir (arba) vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais vėl tampa ne mažesnis kaip 20. Nustatyta lengvata jokiais atvejais negali būti taikoma kredito įstaigoms ir draudimo įmonėms;

Po  2017-12-31 Laisvojoje ekonominėje zonoje įregistruotoms įmonėms

 • Pagal PMĮ 58 str. 16 dalies 1 punktą po 2017-12-31 įregistruota laisvosios ekonominės zonos įmonė, kurioje kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 milijono eurų sumą, 10 mokestinių laikotarpių, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio, o kitus 6 mokestinius laikotarpius jai taikomas 50 procentų sumažintas pelno mokesčio tarifas. Šioje dalyje nustatyta lengvata gali būti taikoma tik tuo atveju, kai ne mažiau kaip 75 procentus atitinkamo mokestinio laikotarpio zonos įmonės pajamų sudaro pajamos iš zonoje vykdomos veiklos. Šioje dalyje nustatyta lengvata gali būti pritaikyta tik tuo atveju, kai laisvosios ekonominės zonos įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį. Jeigu nesibaigus šioje dalyje nustatytam lengvatos taikymo terminui kapitalo investicijų suma sumažėja ir nebesiekia 1 milijono eurų, lengvatos taikymas sustabdomas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicijos suma taip sumažėjo, ir gali būti atnaujintas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicija vėl pasiekia 1 milijoną eurų. Šioje dalyje nustatyta lengvata netaikoma prekybos veiklą vykdančiai įmonei ir taikoma tiek, kiek ji suderinama su 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, (OL 2014 L 187, p. 1) nuostatomis.
 • Pagal PMĮ 58 str. 16 dalies 2 punkto nuostatas, po 2017-12-31 įregistruota laisvosios ekonominės zonos įmonė, kurios vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais ne mažesnis kaip 20 ir kurioje kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 šimto tūkstančių eurų sumą, 10 mokestinių laikotarpių, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio, o kitus 6 mokestinius laikotarpius jai taikomas 50 procentų sumažintas pelno mokesčio tarifas. Šioje dalyje nustatyta lengvata gali būti taikoma tik tuo atveju, kai ne mažiau kaip 75 procentus atitinkamo mokestinio laikotarpio zonos įmonės pajamų sudaro pajamos iš zonoje vykdomos paslaugų teikimo veiklos. Šioje dalyje nustatyta lengvata gali būti pritaikyta tik tuo atveju, kai laisvosios ekonominės zonos įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį. Jeigu nesibaigus šioje dalyje nustatytam lengvatos taikymo terminui kapitalo investicijų suma sumažėja ir nebesiekia 1 šimto tūkstančių eurų ir (arba) vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais tampa mažesnis kaip 20, lengvatos taikymas sustabdomas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicijos suma ir (arba) vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais taip sumažėjo, ir gali būti atnaujintas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicija vėl pasiekia 1 šimto tūkstančių eurų ir (arba) vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais vėl tampa ne mažesnis kaip 20. Šioje dalyje nustatyta lengvata taikoma tiek, kiek ji suderinama su 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, (OL 2014 L 187, p. 1) nuostatomis.

Vienetai, vykdantys investicinį projektą (atliekantys investicijas į ilgalaikį turtą, skirtą naujų, papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui arba gamybos (ar paslaugų teikimo) pajėgumų didinimui, arba naujo gamybos (ar paslaugų teikimo) proceso įdiegimui, arba esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui, taip pat su tarptautiniais išradimų patentais apsaugotų technologijų įdiegimui), apmokestinamąjį pelną gali sumažinti faktiškai patirtų išlaidų nurodytus reikalavimus atitinkančiam turtui įsigyti dydžiu.

Už mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas iki 100 proc.

Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2009–2023 metų mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis.

Apskaičiuojant pelno mokestį, sąnaudos, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, patirtos MTEP, tris kartus atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį patiriamos, jeigu atliekami MTEP darbai yra susiję su vieneto vykdoma įprastine ar numatoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba bus uždirbamos pajamos ar gaunama ekonominė nauda.

Vienetai laikotarpiais nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir / ar nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. neatlygintinai suteikę PMĮ nustatytus reikalavimus atitinkančių lėšų filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos filmo gamintojui, apskaičiuodami pelno mokestį, iš pajamų gali atskaityti 75 proc. neatlygintinai suteiktų tokių lėšų. Be to, visa lėšų suma vienetai gali sumažinti pelno mokestį PMĮ nustatyta tvarka, tačiau už mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas ne daugiau kaip 75 proc.

Lengvata taikoma finansuojant filmus, kurie atitinka kultūrinio turinio ir gamybos vertinimo kriterijus. Vienetas gali taikyti pelno mokesčio lengvatą, gavęs investicijos pažymą (pažymą apie filmo gamintojui neatlygintiniai suteiktų lėšų panaudojimo atitiktį PMĮ nustatytiems reikalavimams).

Pelno nesiekiantiems vienetams nuo 2019 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio yra įvestos naujos teisinio reguliavimo nuostatos (PMĮ 463 straipsnis:

 • Naujai įregistruoti pelno nesiekiantys vienetai savo pirmąjį mokestinį laikotarpį gali taikyti 0 pelno mokesčio tarifą.
 • Pelno mokestis nemokamas, jeigu per mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas susimažinamas skiriamomis, t. y. faktiškai panaudotomis, arba numatomomis panaudoti per 2 vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti lėšomis. Jeigu pelno nesiekiantis vienetas visgi faktiškai šių lėšų nepanaudos viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti, tai dėl sumažinto apmokestinamojo pelno neapskaičiuotas pelno mokestis turės būti sumokėtas į valstybės biudžetą perskaičiuojant ir apmokestinant praėjusių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną.
 • Jeigu per mokestinį laikotarpį pelno nesiekiančio vieneto panaudotos lėšos faktiškai patirtų išlaidų, vykdant visuomenei naudingą veiklą, iš kurios nėra uždirbamos pajamos, kompensavimui  yra didesnės nei mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno suma, tai šią sumą viršijanti šių lėšų dalis perkeliama ne ilgiau kaip du vienas po kito einančius mokestinius metus, apskaičiuotoms apmokestinamojo pelnosumoms sumažinti.
 • Pelno mokestis skaičiuojamas taip pat kaip ir kitų vienetų, t. y. taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą arba 5 proc. tarifą, jei pelno nesiekiančio vieneto pajamos per mokestinį laikotarpį neviršija 300 000 Eur, darbuotojų skaičius neviršija 10 ir vieneto dalyviai nevaldo kitų vienetų.

Deklaravimas ir sumokėjimas:

Metinė pelno mokesčio deklaracija:

 • PLN204 forma (teikia pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys);
 • PLN204A forma (teikia neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys);
 • PLN204N forma (teikia pelno nesiekiantys vienetai);
 • PLN204U forma (teikia užsienio vienetai, vykdantys veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę).

Metinių pelno mokesčio deklaracijų formos ir jų užpildymo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2007-01-15 įsakymu Nr. VA-2.

Metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija PLN205 forma (teikia laivybos vienetai pasirinkę taikyti fiksuotą pelno mokestį). Deklaracija ir jos užpildymo taisyklės patvirtintos 2007-11-09 įsakymu Nr. VA-70.

Metinė pelno mokesčio ir (arba) metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija turi būti pateikiama ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos (iki kitų metų birželio 15 dienos, jei mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai), o paskutinio mokestinio laikotarpio – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo veiklos pabaigos.

Pelno mokestis ir (arba) fiksuotas pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip metinės pelno mokesčio ir (arba) metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos pateikimo termino pabaigos dieną.

Avansinio pelno mokesčio deklaracija FR0430 forma, kurios užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002-10-08 įsakymu Nr. 289 pateikiama:

 • einamųjų mokestinių metų I–II ketvirčių (pirmųjų šešių mėnesių) – ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų trečio mėnesio penkioliktos dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – iki kovo 15 dienos), o einamųjų mokestinių metų III–IV ketvirčių (septinto – dvylikto mėnesių) – ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų devinto mėnesio penkioliktos dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – iki rugsėjo 15 dienos), jeigu avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus;
 • iki einamųjų mokestinių metų trečio mėnesio penkioliktos dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos), jeigu avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą.

Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio penkioliktą dieną.

Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracija FR0313 forma, kurios užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002-02-08 įsakymu Nr. 40 pateikiama ne vėliau kaip per 15 dienų pasibaigus mėnesiui, kurį buvo išmokėtos pajamos (sumos).

Mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip deklaracijos pateikimo termino pabaigos dieną.

Dividendų pelno mokesčio deklaracija FR0640 forma, kurios užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004-05-20 įsakymu Nr. VA-101 pateikiama iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti arba gauti, penkioliktos dienos.

Mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip deklaracijos pateikimo termino pabaigos dieną.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.