Smulkiems ūkiams 3 mln eurų parama

Komentarų: 0

Nuo spalio 31 d. iki gruodžio 29 d. pirmą kartą bus priimamos paraiškos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Labai smulkių ūkių plėtra“. Šiam paraiškų teikimo etapui skirta 3 000 000 Eur paramos lėšų, o didžiausia galima paramos suma vienam paramos gavėjui – 25 000 Eur.

Informacija glaustai:

  • Paramos galimybės: Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginiame plane numatyta 3 mln. eurų parama labai smulkiems ūkiams, kurie gali gauti iki 25 tūkst. eurų investicijoms į žemės ūkio gamybą ir perdirbimą.
  • Paramos tikslas: Parama skirta padidinti labai smulkių ūkių konkurencingumą, našumą ir tvarumą, skatinti inovacijas ir naujas technologijas, diegti ekologinę gamybą ir nacionalinės kokybės sistemas.
  • Paramos gavėjai: Paramos paraiškas gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie įregistravę žemės ūkio valdą arba ūkininko ūkį, taip pat pripažinti žemės ūkio kooperatyvai. Paraiška gali būti teikiama su partneriu ar partneriais, kurie taip pat atitinka reikalavimus.
  • Paramos sąlygos: Parama teikiama kompensuojant iki 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos gavėjo žemės ūkio valdos ekonominis dydis turi būti nuo 8 tūkst. iki 16 tūkst. eurų. Parama galima skirti naujai technikai, įrangai, pastatams, infrastruktūrai ir kitoms investicijoms, susijusioms su žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimu.
  • Paraiškos teikimas: Paraiškos turi būti pateiktos elektronine forma per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS nuo spalio 31 d. iki gruodžio 29 d. Paraiškos bus vertinamos pagal atrankos kriterijus ir privalomą balų skaičių.

SP numatyta parama būtent labai smulkiems ūkiams. Paramą investicijoms į žemės ūkio gamybą nuspręsta suskirstyti pagal ekonominį ūkio dydį, kad daugiau galimybių pasinaudoti parama turėtų smulkūs ūkiai.

Intervencinei priemonei „Labai smulkių ūkių plėtra“ skirta 15 mln. eurų, o sukurtos atskiros intervencinės priemonės leis pasiekti, kad dėl paramos tarpusavyje konkuruos panašaus ekonominio dydžio ūkiai. Finansavimas bus skirstomas pagal priemones ,,Labai smulkių ūkių plėtra“, ,,Smulkių vidutinių ūkių plėtra“ ir ,,Investicijos į žemės ūkio valdas“. Paramos intensyvumas sieks iki 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, o parama nebebus mokama išmokos forma – bus taikomas išlaidų kompensavimo būdas, kai paramos gavėjas patirs tinkamas finansuoti išlaidas bei pateiks mokėjimą prašymą išlaidoms apmokėti.

Smulkūs ūkiai, veikiantys gyvulininkystės, augalininkystės, daržininkystės, sodininkystės ir uogininkystės sektoriuose, jau dabar džiaugiasi galimybe gauti paramą, kuri ne tik padės mažiems ūkiams pasikeisti techniką bei kitas priemones, tačiau ir užtikrins, jog ūkiai su parama bus kur kas našesni.

Pareiškėjai ir remiama veikla

Paraiškas galės teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, savo vardu kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos (LR) žemės ūkio ir kaimo verslo registre nustatyta tvarka, fiziniai asmenys – ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį LR ūkininko ūkio įstatyme nustatyta tvarka. Fizinio asmens paraiška gali būti teikiama su partneriu ar partneriais – reikalavimus gauti paramą atitinkančiu fiziniu asmeniu, vykdančiu veiklą. Partnerių skaičius nėra ribojamas.

 Parama galės būti skiriama žemės ūkio produktų gamybai, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose, ir žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimui, įskaitant pirminį perdirbimą, taip pat pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą. 

Parama galės būti teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus) pirminei gamybai ir valdoje pagamintiems ir (arba) užaugintiems produktams perdirbti, įskaitant pirminį perdirbimą. Perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas.

Kai projektą įgyvendina 2 ūkio subjektai, galima paramos suma vienam projektui – iki 50 000 Eur, atitinkamai, kai projektas įgyvendinamas 3 ūkio subjektų galima paramos suma – iki 75 000 Eur, kai projektas įgyvendinamas 4 ar daugiau ūkio subjektų – iki 100 000 Eur vienam projektui.  

Parama teikiama kompensuojant iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus, jei pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc.). Paramos gavėjo, sutuoktinių, susijusių įmonių didžiausia bendra gauta paramos suma 2023–2027 metų laikotarpiu pagal šią priemonę negali viršyti 100 000 Eur.

Reikalavimai pareiškėjui

Smulkus ūkininkas, teikiantis paramos paraišką, nurodytą žemės ūkio veiklą turi vykdyti ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo. Jo žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED) paraiškos teikimo metu turi būti ne mažesnis kaip 8 000 Eur ir ne didesnis kaip 16 000 Eur, o kai paraiška teikiama su partneriu, – ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 16 000 Eur. Nurodytus VED būtina išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

VED dydžio intervalas taikomas kiekvienam bendradarbiaujančiam subjektui, tačiau reikalavimas atitikti VED netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus – toks kooperatyvo statusas privalo būti nepertraukiamai išlaikytas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Tinkamos išlaidos

Paramos lėšomis galima įsigyti naują žemės ūkio techniką ir įrangą, t. y. įrangą, susijusią su žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant įrangą apsaugai nuo šalnų, paukščių, žvėrių ir pan., naujus technologinius įrengimus, skirtus žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti, ir (arba) paruošti realizacijai naują kompiuterinę ir programinę įrangą, susijusią su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu.

Taip pat gali būti vykdoma projekte numatytai žemės ūkio sektoriaus veiklai vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, įskaitant šiltnamių statybą, įsigyjamos naujos statybinės medžiagos, įskaitant žemės ūkio sektoriui reikalingų medžiagų įsigijimą (pvz.: agrodangą, šiltnamių plėvelę ir pan.), – statybinių medžiagų įsigijimas finansuojamas tik tuo atveju, kai projekte numatytai žemės ūkio sektoriaus veiklai vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekami ūkio būdu.

Paramos lėšomis gali būti tvarkoma infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai (privažiavimo prie sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, apšvietimo įrengimas, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį), įrengiamos ir sutvarkomos laistymo / drėkinimo ir nuotekų šalinimo sistemos). Gali būti kompensuojamas ir daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu).

Finansuojamos ir bendrosios išlaidos – jų finansuojama dalis gali būti ne didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 1 800 Eur. Kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų). Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Suteiktos paramos pagal SP viešinimo taisyklėmis.

Atrankos kriterijai

Pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal atitiktį šiems atrankos kriterijams ir joms bus suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Kai paraiška teikiama dalyvaujant 1 partneriui, suteikiama 10 balų,  2 – 20 balų, kai dalyvauja 3 ar daugiau partnerių arba paraišką teikia pripažintas žemės ūkio kooperatyvas – suteikiama 30 balų.

Jei pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą arba kontroliuojančioje institucijoje yra registruotas kaip perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio ūkis ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą ir įsipareigoja iki projekto kontrolės pabaigos vykdyti ekologinę gamybą – suteikiama 20 balų. Turi būti sertifikuota 90 proc. deklaruoto žemės ūkio naudmenų ploto, 100 proc. laikomų ūkinių gyvūnų rūšių.

Kai pareiškėjas vykdo gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus (pateikia patvirtinimo dokumentą) ir įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos – suteikiami 5 balai, jei pareiškėjas vykdo savo ūkyje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą, kurio metu pakeičiama žemės ūkio produktų pirminė fizinė ir (ar) cheminė sudėtis, – suteikiama 10 balų, mišrios specializacijos pareiškėjo ūkiui suteikiama 20 balų.

Mišriuoju ūkiu laikomas ūkis, kurio pajamos gaunamos iš daugiau nei vieno žemės ūkio sektoriaus ir kurio pajamos nė iš vieno žemės ūkio sektoriaus nesudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų, išskyrus, jei pajamos gaunamos tik iš dviejų žemės ūkio sektorių. Jei pajamos gaunamos iš dviejų žemės ūkio sektorių, pajamos iš kiekvieno sektoriaus turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. visų ūkio veiklos pajamų. Jei pareiškėjas investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimo inovacijas – suteikiama 15 balų.

Balai suteikiami investuojant į skaitmenines technologijas, nurodytas Projektų inovatyvumo vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-181 „Dėl Projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“, 1 priedo kriterijuje „Skaitmeninimas“. Investicijos turi būti įsigyjamos panaudojant paramos lėšas.

Mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius, kurį privaloma surinkti norint toliau pretenduoti į paramą, yra 30 balų. Nesurinkus privalomojo 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Paraiškų priėmimas

Paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos turi būti teikiamos užpildžius elektroninę formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS. Kartu su paraiška teikiami dokumentai turi būti elektroninės formos (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, SHAPE formatu). Paraiška ŽŪMIS portale turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.

Projektas privalo būti įgyvendintas per 24 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Paraiškos formą, paraiškos pildymo instrukciją su akcentais ir jungtinės veiklos sutartį rasite paspaudę čia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.